A Registered Touristic Villa

 

Casa Anna Adsubia are proud to be legally registered as a touristic establishment in the Community of Valencia and to contribute to the local economy by paying all due rental income taxes in Spain.

 

Casa Anna Adsubia està orgullosa d’estar registrada legalment com a establiment turístic a la Comunitat de València i de contribuir a l’economia local pagant tots els impostos sobre la renda de lloguer a Espanya.

Print | Sitemap
© Villarentals@vivamex.co.uk